Pirkumi distancē/ārpus uzņēmuma telpām

Ja esi iegādājies preces vai pakalpojumus distancē vai ārpus uzņēmuma telpām parasti Tev būs t.s. atteikuma tiesības.

Kas ir atteikuma tiesības?

Atteikuma tiesības ir tiesības noteiktā termiņā atkāpties no noslēgtā līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. Tādējādi, atteikuma tiesības var izmantot arī tad, ja prece vienkārši nepatīk.

Tiesa gan, atteikuma tiesības var izmantot tikai likumā īpaši noteiktajos gadījumos, piemēram, lai atkāptos no distances līguma vai līguma, kas ir noslēgts ārpus uzņēmuma telpām. Tas ir tāpēc, ka šajās situācijās tavas iespējas pieņemt uz informāciju balstītu un no ietekmes brīvu lēmumu parasti ir ievērojami apgrūtinātas.

Piemēram, distances līgumā (pasūtot preci vai pakalpojumu internetā, ar kataloga, e-pasta, televīzijas, faksa u.c. palīdzību) būtībā nevar pilnvērtīgi novērtēt preces izmēru, krāsu, kopējo izskatu. Ārpus līguma telpām noslēgtajā līgumā uzņēmēja vizīte darbā vai mājās parasti pārsteidz nesagatavotu un šī iemesla dēļ ir viegli kļūdīties savā izvēlē. Atteikuma tiesības piedāvā patērētājiem efektīvu šo problēmu risinājumu.

Savukārt, ja runa ir par pirkumiem, kurus veic ierodoties veikalā pats, tad atteikuma tiesību šajā gadījumā nav, jo iepriekš minētie šķēršļi nepastāv.

Kā pareizi noteikt atteikuma tiesību termiņa sākumu un beigas?

Viens no būtiskākajiem atteikuma tiesību aspektiem ir termiņš. Parasti tas ir 14 dienas no pakalpojuma līguma noslēgšanas vai preces saņemšanas dienas. Tomēr gadījumā, ja patērētājam netika sniegta informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, minētais termiņš tiek pagarināts par 12 mēnešiem.

Piemēram, ja prece piegādāta 2022.gada 1.decembrī, tad atteikuma tiesību termiņš sākas ar nākamo dienu (2.decembri) un beidzas 15.decembrī, kas ir pēdēja diena, kad minētas tiesības var izmantot. Savukārt, ja noteiktā informācija nav sniegta, tad termiņa pēdēja diena ir 2023.gada 15.decembris.

Termiņā tiek iekļautas arī brīvdienas un svētku dienas. Tomēr, ja tas beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad atteikuma tiesības varēs izmantot arī tuvākajā darba dienā.

Izmanto atteikuma tiesības pareizi

Atteikuma tiesības izmanto iesniedzot uzņēmējam attiecīgu iesniegumu. To var rakstīt brīvā formā vai izmantot atteikuma veidlapu, kuru piedāvā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs (to parasti var atrast uzņēmēja mājaslapā vai viņa izsniegtajos dokumentos).

Svarīgi!

Atteikuma tiesības uzskatāmas par izmantotām tikai tad, ja esi nosūtījis uzņēmējam attiecīgu iesniegumu. Ar preces nosūtīšanu atpakaļ nepietiek!

Atteikuma tiesības attiecas arī uz pakalpojumiem

Atteikuma tiesības attiecas arī uz pakalpojumiem, tomēr ar zināmām īpatnībām.

Pirmkārt, atteikuma tiesību termiņu pakalpojumiem rēķina no līguma noslēgšanas dienas, nevis preces saņemšanas dienas, kā tas ir attiecībā uz precēm.

Otrkārt, atšķirībā no precēm, izmēģinot pakalpojumu faktiski notiek pakalpojuma sniegšana patērētājam. Tomēr, atšķirībā no preces, kuru pēc izmēģināšanas var atdot pārdevējam atpakaļ, atdot sniegto pakalpojumu atpakaļ objektīvu iemeslu dēļ nevar. Lai taisnīgi atrisinātu šo situāciju likums uzliek zināmus pienākumus gan patērētājam, gan uzņēmējam.

Vai jāmaksā par pakalpojuma izmantošanu atteikuma tiesību termiņā?

Ņemot vērā to, ka atdot atpakaļ pakalpojumu nav iespējams, patērētājam jāsamaksā par pakalpojuma sniegšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā, gluži tāpat, kā tas būtu jādara, saņemot pakalpojumu parastajā situācijā. Tādēļ, slēdzot distances līgumu vai līgumu ārpus uzņēmuma telpām tev jāizlemj vai uzsākt pakalpojuma izmantošanu iekams nav beidzies atteikuma tiesību termiņš.

Lai patērētājs būtu pienācīgi informēts par savas izvēles sekām, tirgotājam ir pienākums:

 • pirms līguma noslēgšanas informēt par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī izsniegt atteikuma veidlapu. Tāpat tirgotājam jāinformē par to, ka, ja izmantosi atteikuma tiesības pēc tam, kad būsi iesniedzis pieprasījumu uzsākt pakalpojuma sniegšanu atteikuma tiesību termiņā, tev būs par šo pakalpojumu jāmaksā;
 • ja esi informējis tirgotāju par vēlēšanos saņemt pakalpojumu atteikuma tiesību termiņa laikā, tirgotājam pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas no tevis jāsaņem par to skaidrs pieprasījums. Tas nozīmē, ka tev ir aktīvi jāpauž sava griba par konkrēto jautājumu, piemēram, parakstot atsevišķu iesniegumu vai atzīmējot attiecīgajā vietā savu izvēli ar krustiņu/ķeksīti u.tml.

Ņem vērā!

Ja tirgotājs nesniedza tev minēto informāciju vai nav saņēmis no tevis skaidru pieprasījumu, tad esi tiesīgs nesegt izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji sniegtu pakalpojumu!

Izņēmumi no atteikuma tiesībām

Atceries arī par izņēmuma situācijām, kuros atteikuma tiesību vai nu nav vispār, vai nu tās var zaudēt, iestājoties noteiktiem priekšnosacījumiem.

Piemēram, atteikuma tiesību nav, ja:

 • prece tiek izgatavota pēc Taviem norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • esi pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus.

Atteikuma tiesības zaudēsi, ja, piemēram:

 • atvērsi iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • atvērsi audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Kādi pierādījumi būs nepieciešami?

Strīda saistībā ar atteikuma tiesību izmantošanu gadījumā saglabā un atbildīgajām iestādēm iesniedz vismaz šādus dokumentus:

 • darījumu apliecinošie dokumenti: rēķins, pasūtījuma apstiprinājums, ekrānattēli u.tml.;
 • maksājumu veikšanu apliecinošie dokumenti: maksājuma uzdevums, bankas konta izraksts;
 • maksājumu apliecinošs dokuments: maksājuma uzdevuma izdruka vai bankas konta izraksta izdruka u.tml.;
 • pierādījumi tam, kad prece vai pakalpojums tika saņemts: pavadzīme, akts u.tml. (ja ir);
 • pierādījumi tam, ka patērētājs izmantoja atteikuma tiesības: aizpildīta veidlapa vai iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu, pasta kvīts vai e-pasta izdruka par veidlapas/iesnieguma nosūtīšanu;
 • pārdevēja atbildes kopija (ja ir).

Vairāk informācijas par darījumu apliecinošiem dokumentiem lūdzam skatīt šeit.

Atceries!

Ja komersants pārkāpj Tavas atteikuma tiesības, tad rīkojies atbilstoši norādēm sadaļā "Strīda risināšana".