Kultūras/sporta pasākumi

Kultūras vai sporta pasākums uz kuru nopirki biļetes ir atcelts? Tev nepieciešamā informācija ir zemāk.

Kas atbild par pasākuma norisi?

Pasākuma organizēšanā parasti ir iesaistītas daudzas personas – biļešu tirgotāji, pasākuma organizatori, mākslinieki. Kurš no viņiem atbild par pasākuma norisi?

Atbilstoši Latvijas tiesību aktiem, par pasākuma norisi patērētāju priekšā atbild pasākuma organizators.

Savukārt, attiecībā uz biļešu tirgotājiem jāatceras, ka:

  1. biļešu tirgotāji var iekasēt maksas (komisijas, apkalpošanas un tml.) par saviem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar biļešu tirdzniecību. Šādi pakalpojumi uzskatāmi par sniegtiem jau ar biļetes iegādi, tādēļ pasākuma atcelšanas vai pārcelšanas gadījumā šīs maksas nav atmaksājamas;
  2. biļešu tirgotāji var uzņemties saistības atmaksāt patērētājiem naudu par atceltiem pasākumiem un šādi uzņemties arī atbildību par to.

Pakalpojuma nesniegšana termiņā ir būtiska

Kultūras un sporta pasākumi uzskatāmi par pakalpojumiem, kuriem sniegšanas termiņš ir ļoti būtisks – koncerti, izrādes vai mači sākas noteiktajā dienā un laikā, kurus mainīt patērētāji nevar. Neierašanās uz pasākumu nozīmē, ka par biļeti samaksātā nauda ir zaudēta. No otrās puses, tas, ka pasākumam jānotiek noteiktajā termiņa, par kuru bija vienošanās ar patērētāju t.i. dienā, kura ir norādīta patērētāja saņemtajā biļetē, uzliek atbildību arī pasākuma organizatoram.

Proti, ja pasākums biļetē norādītajā datumā nav noticis, tad patērētājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma un pasākuma organizatoram ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā atmaksāt patērētājam visas patērētāja samaksātās naudas summas. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad pasākums tiek pārcelts uz citu datumu t.i. patērētājam ir brīva izvēle ierasties uz pasākumu citā datumā vai pieprasīt samaksāto naudas summu atmaksu.

Covid-19 pandēmijas dēļ nenotikušos pasākumus drīkst pārcelt

Izņēmuma kārtā likums piešķir pasākuma rīkotājiem, kuri nevar sniegt pakalpojumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, tiesības pārcelt pasākumu uz citu tā norisei piemērotu laiku, tomēr jāņem vērā, ka:

  • pasākumu rīkotājam ir pienākums paziņot jaunu pasākuma norises datumu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc ierobežojumu atcelšanas dienas;
  • pašam pasākumam jānotiek ne vēlāk kā gada laikā pēc ierobežojumu atcelšanas dienas.

Likums neuzliek pasākumu rīkotājiem ierobežojumus attiecībā uz viena un tā paša pasākuma pārcelšanas reižu skaitu. Tomēr, pārceļot pasākumu, pasākumu rīkotājam katru reizi ir jāizvērtē vai pārcelšana notika pandēmijas ierobežošanai ieviesto pulcēšanas ierobežojumu dēļ. Ja pasākuma atkārtotas pārcelšanas iemesls ir cits, tad patērētāji ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no līguma un prasīt naudas atmaksas veikšanu bez nepamatotas kavēšanas.

Uzmanību!

No 2022.gada 1.aprīļa visi pulcēšanas ierobežojumi ir atcelti.

Tiesības prasīt naudu par Covid-19 dēļ atceltiem pasākumiem ir ierobežotas

Ja pasākuma rīkotājs ir ievērojis augstāk minētos noteikumus, tad patērētājiem nav tiesību vienpusēji atkāpties no līguma un prasīt samaksāto naudas summu atmaksu nekavējoties. Turpretī, ja pasākuma rīkotājs sešu mēnešu termiņā nepaziņo par pārceltā pasākuma norises laiku tiek uzskatīts, ka pasākums ir atcelts un patērētājiem ir tiesības prasīt par biļetēm samaksātas naudas atmaksu bez nepamatotas kavēšanas. Tādas pašas tiesības patērētājam ir arī gadījumā, ja pasākums nav noticis gada laikā pēc ierobežojumu atcelšanas dienas.

Jāņem vērā, ka, patērētājam ir saistošs jaunais pārceltā pasākuma datums un patērētājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un prasīt naudas atmaksu tikai, ja viņš nevar apmeklēt pasākumu jaunajā datumā pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, patērētājs nevar atrasties valstī, kurā notiek pasākums vai arī patērētājam pasākumu liedz apmeklēt būtiski veselības ierobežojumi.

Savukārt, ja pasākuma rīkotājs nevar nodrošināt pasākuma pārcelšanu un neizmanto savas tiesības pārcelt pasākumu, viņam ir tiesības piedāvāt patērētājam citu līdzvērtīgu pasākumu. Šajā gadījumā patērētājam ir brīva izvēle piekrist šim piedāvājumam vai noraidīt to un prasīt naudas atmaksu.

Gan gadījumā, kad patērētājs nevar ierasties uz pārcelto pasākumu pamatotu iemeslu dēļ, gan gadījumā, kad pasākuma rīkotājs neizmanto tiesības pārcelt pasākumu un patērētājs atsakās no piedāvājuma apmeklēt citu pasākumu, pasākuma rīkotājs atmaksā naudu termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem pēc attiecīgo ierobežojumu atcelšanas dienas.

Ja pasākuma apmeklēšanai nepieciešams sertifikāts

Ja pasākums ir izziņots un izlikts pārdošanā līdz 2021. gada 15. jūnijam un pasākuma organizators pēc pasākuma izziņošanas ir mainījis pasākuma norises nosacījumus un noteicis tādas epidemioloģiskās drošības prasības, kas liedz apmeklēt pasākumu personām, kurām nav sadarbspējīga vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta, tad pasākuma organizators pēc patērētāja pieprasījuma atmaksā patērētājam nesaņemtā pakalpojuma biļetes cenu.

Ja pasākums pirmo reizi izziņots un izlikts pārdošanā pēc 2021. gada 15. jūnija un paredzēts personām ar sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, bet tiek konstatēts, ka personai 48 stundas pirms pasākuma vai pasākuma norises dienā veikta Covid-19 testa rezultāts ir pozitīvs, pakalpojuma sniedzējs pēc patērētāja pieprasījuma atmaksā nesaņemtā pakalpojuma biļetes cenu 30 dienu laikā pēc pasākuma norises.

Kādi pierādījumi būs nepieciešami?

Gadījumā, kad pasākuma organizators neatmaksā naudu par nenotikušu pasākumu, saglabā un atbildīgajām iestādēm iesniedz vismaz šādus dokumentus:

  • darījumu apliecinošie dokumenti: kases čeks vai kvīts vai rēķins vai pasūtījuma apstiprinājums, kā arī ekrānattēli un tml.;
  • iegādāto biļešu kopijas;
  • maksājumu apliecinošs dokuments: čeks, maksājuma uzdevums vai bankas konta izraksts un tml.;
  • pierādījumi tam, ka paziņoji pasākuma organizatoram par atkāpšanos no līguma un lūdzi atmaksāt samaksātas summas;
  • ja Covid-19 pandēmijas izplatības dēļ noteiktie pulcēšanas ierobežojumi ļauj pasākuma organizatoram pārcelt pasākuma datumu, bet pamatotu iemeslu dēļ nevari apmeklēt pasākumu jaunajā datuma – pierādījumi šiem iemesliem;
  • pārdevēja atbildes kopija (ja ir).

Vairāk informācijas par darījumu apliecinošiem dokumentiem lūdzam skatīt šeit.

Atceries!

Ja komersants pārkāpj Tavas tiesības saistībā ar atceltajiem pasākumiem, tad rīkojies atbilstoši norādēm sadaļā "Strīda risināšana".