LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Vai nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējam nepieciešama licence? PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Svētdiena, 24 novembris 2019 20:51

Visiem nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaņem speciālā atļauja jeb licence. To izsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc kapitālsabiedrības iesniegto dokumentu izvērtēšanas izsniedz vai atsaka izsniegt speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz nenoteiktu laiku.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs triju darbdienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) stāšanās spēkā savā mājaslapā internetā ievieto informāciju par kapitālsabiedrībām, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci), norādot informāciju par kreditēšanas veidiem un pakalpojuma sniegšanas vietām. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs triju darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas savā mājaslapā internetā ievieto informāciju par kapitālsabiedrībām izsniegto speciālo atļauju (licenču) apturēšanu un anulēšanu.

Informāciju PTAC publicē saskaņā ar 29.03.2011. MK noteikumu Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai" 5. punkta prasībām.

LPIAA aicina patērētājus, kuri plāno izmantot vai izmanto patērētāju nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus pārliecināties vai kapitālsabiedrība ir norādīta PTAC sarakstā:http://www.ptac.gov.lv/lv/table/kapitalsabiedribas-kuras-sanemu-licenci-pateretaju-krediteanas-pakalpojumu-sniegsanai

 
PIAA noslēdz 2019.gada uzņēmēju apmācību ciklu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 27 novembris 2019 19:58
Consumer Law Ready logo

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) vēlas informēt, ka apmācību programmas Consumer Law Ready ietvaros 2019.gadā organizēja četras bezmaksas apmācības maziem un vidējiem uzņēmējiem patērētāju aizsardzības jautājumos Alūksnē, Daugavpilī, Rēzeknē un Liepājā.

Apmācību ietvaros PIAA sagatavotie pasniedzēji palīdzēja Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjiem izprast galvenos patērētāju aizsardzības likumdošanas noteikumus t.sk. kāda informācija ir sniedzama patērētājiem pirms līguma noslēgšanas, kas ir atteikuma tiesības, kā rīkoties, saņemot patērētāja pretenzijas, tai skaitā par preču/pakalpojumu kvalitāti, kā arī par negodīgās komercprakses un netaisnīgo līguma noteikumu pazīmēm.

Veiktas apmācības bija turpinājums uzņēmēju apmācības programmai, kuru PIAA uzsāka 2018.gadā, veicot pilotapmācības uzņēmējiem Cēsīs, Gulbenē, Jelgavā un Rēzeknē. PIAA plāno organizēt Consumer Law Ready apmācības arī 2019.gadā.

Consumer Law Ready ir specializēta ar Eiropas Komisijas atbalstu izstrādāta apmācību programma, kuras mērķis ir palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmējiem (MVU) saprast un ievērot patērētāja pamattiesības Eiropas Savienībā.

Ieinteresētos Latvijas uzņēmējus lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@pateretajs.lv vai zvanot pa tālruni 29295520.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 27 novembris 2019 20:03
 
Interneta veikali - kā izvairīties no vilšanās? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 31 oktobris 2019 15:39
Attēls roka, kas sniedzas no datora ekrāna, lai sagrābtu kredītkarti un skaidro naudu

Pēdējos gados aktīvi piedaloties Patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbā un sadarbojoties šajā jomā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, esam pamanījuši, ka pietiekami bieži patērētāji, kas pasūta preces interneta veikalos un samaksā pilnu vai daļēju priekšapmaksu savu pasūtījumu tā arī nesaņem. Problēmu padara smagāku arī apstāklis, ka nereti uzņēmēji, kuri neizpilda savas saistības pret patērētāju faktiski izbeidz savu darbību, un pat ja patērētājs saņem sev labvēlīgu Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tā izpilde faktiski nebūs iespējama uzņēmuma mantas trūkuma dēļ.

Lai palīdzētu patērētājiem izvairīties no iespējamiem zaudējumiem šajā rakstā parunāsim par 3 pazīmēm, kas liecina par to, ka Jūsu iecerētais darījums var būt saistīts ar pārmērīgu risku.

Lasīt tālāk...
 
Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 22 oktobris 2019 09:31

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārvaldību enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāizstrādā Nacionālie enerģētikas un klimata plāni un jāiesniedz Eiropas Komisijā līdz 2019.gada 31.decembrim

Š.g. oktobrī izstrādātais un publiskais apspriešanai piedāvātais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam (NEKP 2030) ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi enerģētikas un klimata jomā.

Būtiskākās Eiropas Komisijas rekomendācijas Latvijai: piedāvāt plašāku pasākumu loku SEG emisiju samazinājumam dažādās nozarēs (transports, atkritumu apsaimniekošana, maza mēroga enerģētika, mājsaimniecības) un analizēt emisiju piesaistes lomu; noteikt atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi vismaz 50% apmērā (sākotnēji piedāvātā 45% vietā) un izstrādāt pasākumus, kas šo mērķi ļautu savlaicīgi un izmaksu efektīvā veidā sasniegt; palielināt ambīcijas attiecībā uz nepieciešamo enerģijas patēriņa samazinājumu un skaidrāk definēt pasākumus, kā to īstenot, īpaši ēku un transporta sektorā.

No mājsaimniecību skatu punkta, noteikt atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi vismaz 50% apmērā ir samērā radikāls solis, jo šobrīd mērķis ir 40% apmērā. Papildus Eiropas Komisijas rekomendācijas atsaucas uz social dimensiju, kā Latvijai risināmo jautājumu t.i. (EK ieteikums par Latvijas Republikas integrētā nacionālā enerģētikas un klimata plāna projektu, kas aptver 2021.–2030. gada periodu):

“Labāk integrēt taisnīgas un godīgas pārkārtošanās aspektus, proti, sniegt vairāk informācijas par plānoto mērķu un rīcībpolitiku un pasākumu ietekmi uz sociālo jomu, nodarbinātību un prasmēm. Jāiekļauj enerģētiskās nabadzības situācijas novērtējums un enerģētiskās nabadzības samazināšanas un/vai iegrožošanas mērķrādītāji, kā arī rīcībpolitikas un pasākumi, kā prasīts Regulā (ES) 2018/1999.”

"NEKP 2030" būs galvenais dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas formulēšanai. "NEKP 2030" ilgtermiņa vīzija ir ilgtspējīgā, konkurētspējīgā un drošā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību.

Šogad novembrī "NEKP 2030" tiks iesniegts izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē un līdz ar to tiks sākta oficiālā saskaņošanas procedūra, kā arī tiks organizēta konference plāna apspriešanai.

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 04 novembris 2019 08:10
 
SIA "iFix Solutions", kas mēdza tirgot vietnē www.ifix.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 30 oktobris 2019 15:28

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "iFix Solutions" (reģ. Nr. 40103857791) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt samaksāto naudas summu 826,00 EUR apmērā par nepiegādātu veļas mazgājamo mašīnu, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "iFix Solutions", kura uz pirkuma izdarīšanas brīdi veica komercdarbību tīmekļa vietnē www.ifix.lv (šobrīd šajā vietnē komercdarbību veic SIA "Datori un Co"), pieņēma no patērētāja pasūtījumu par preces piegādi un saņēma samaksu 826,00 EUR apmērā. Tomēr, līdz pat Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmuma pieņemšanas brīdim SIA "iFix Solutions" preci nepiegādāja un neatmaksāja par preci samaksāto naudas summu.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, secināja, ka starp patērētāju un SIA "iFix Solutions" bija noslēgta vienošanās, ka sabiedrība piegādās preci līdz noteiktajam termiņam. Komisija konstatēja, ka sabiedrība joprojām preci nav piegādājusi, līdz ar to SIA "iFix Solutions" nav piegādājusi preci arī apstākļiem atbilstošā papildu termiņā. Ņemot vērā šos apstākļus komisija, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, atzina patērētāja tiesības atkāpties no pušu starpā noslēgtā līguma un pieprasīt, lai SIA "iFix Solutions" atmaksā samaksāto naudas summu par nepiegādātu preci.

Papildus PIAA informē, ka, mēģinot sazināties ar SIA "iFix Solutions" ar e-pasta ifixdatori@inbox.lv palīdzību tika saņemta atbilde SIA "Datori un Co" vārdā ka tirdzniecības platforma (ifix.lv) tika iegādāta un tai nav saistības ar SIA "iFix Solutions". Savukārt uz lūgumu sniegt SIA "iFix Solutions" kontaktinformāciju tika saņemta atbilde SIA "Datori un Co" vārdā, ka šāda informācija nav pieejama, ņemot vērā, ka darījuma attiecību ar SIA "iFix Solutions" amatpersonām nebija un visi jautājumi, kas skar interneta vietnes izmantošanu tika risinātas ar privātpersonu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

10 lapa no 46
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack