LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 28 marts 2017 19:42

SPRK, lai arī ir viena no institūcijām, kas ir iekļauta patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāji datubāzē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze), tomēr ievērojami atšķiras no Komisijas.

Jāsak ar to, ka SPRK ir ne tik ļoti strīdu izskatīšanas cik uzraudzības institūcija sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs. Tas nozīmē, ka atšķirībā no Komisijas, kurai strīdu risināšana ir vienīgais uzdevums, SPRK ir arī citas funkcijas, piemēram, tarifu metodikas un pašu tarifu noteikšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšana, par attiecīgām nozarēm atbildīgu ministriju informēšana u.c.

No teiktā izriet, ka SPRK patērētāju iesniegumus izskata dažādos veidos - strīda izskatīšanas kārtībā un sūdzību izskatīšanas kārtībā – atkarībā no tā, kādu lūgumu patērētājs ir izteicis. Pirmajā gadījumā, SPRK, līdzīgi tiesai, pieņem lēmumu ar kuru izšķir strīdu. Otrajā gadījumā, SPRK sniedz patērētājam atbildi uz sūdzību. Vēršoties SPRK, patērētājiem ir jāņem vērā šī atšķirība un jāsagatavo savs iesniegums atbilstoši.

Tāpat, jāņem vērā, ka SPRK izskata ne tikai strīdus, kurus ierosina patērētāji, bet arī strīdus kuros, iesniegumu iesniedzis cits sabiedrisko pakalpojumu lietotājs – juridiska persona vai cits sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

Nozīmīgi ir arī tas, ka SPRK, atšķirībā no Komisijas, darbojas tikai enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs. Tās ir jomas, kurās patērētāji ir tiesīgi vērsties SPRK un kurās Komisija strīdus neizskata.

Atšķiras arī personu, kuras atbild par stīda risināšanu sastāvs. Komisijas sastāvu veido bijušie tiesneši, komersantu asociāciju un patērētāju organizāciju pārstāvji. Savukārt, strīdu izskatīšanu SPRK veic tā padome, kuras locekļus ieceļ Saeima.

Būtiski atšķiras arī Komisijas un SPRK lēmumu juridisks spēks. SPRK lēmums par strīda izskatīšanu, kas stājies spēkā, ir obligāts strīdā iesaistītajām pusēm un ir izpildāms līdzīgi tiesas spriedumam. Komisijas lēmumām, kā zināms, ir rekomendējošs raksturs.

Kādi ir priekšnoteikumi strīda izskatīšanai SPRK?

Patērētājiem pirms vērsties SPRK kā ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāja jāievēro sekojošais:

  • pirms vēršanās SPRK ar iesniegumu, kurā lūgts izskatīt strīdu, tajā iesaistītās puses veic pasākumus strīda atrisināšanai izlīguma veidā. Tas nozīmē, ka patērētājam vispirms ir jāveršas pie komersanta un jāveic pārrunas, mēģinot panākt izlīgumu. Iesakam iesniegt komersantam iesniegumu rakstiski, jo veršoties SPRK būs jāpierāda, ka pārrunas ir notikušas;
  • ja pārrunas nav vainagojušās ar panākumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un patērētājam ir tiesības vērsties SPRK vai tiesā. Ja lieta ir nonākusi tiesā, tad SPRK atteiksies to izskatīt;
  • SPRK neizskata strīdus, kas ir saistīti ar zaudējumiem, maksājumu dokumentiem vai parāda piedziņu. Šie strīdi atstāti tiesas kompetencē.

Lai SPRK šajā likumā noteiktajā kārtībā varētu izskatīt strīdus, patērētājam jāiesniedz rakstveida iesniegumu par strīda izskatīšanu.

Iesniegumā par strīda izskatīšanu svarīgi norādīt:

  • iesniedzēja (patērētāja) vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu;
  • atbildētāja (pakalpojumu sniedzēja) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
  • citi lietas dalībnieki vai ieinteresētās personas;
  • strīda priekšmets un iesniedzēja prasījums;
  • pierādījumi, kas apliecina, ka ir veikti pasākumi strīda atrisināšanai izlīguma veidā.

Iesniegumam par strīda izskatīšanu jāpievieno rakstveida materiāli un citi pierādījumi, kas pamato strīda izcelšanos un strīda priekšmetu un pierāda strīda atrisināšanai izlīguma veidā veiktos pasākumus.

Jāatceras arī, ka strīda rašanas gadījumā nedrīkst vilkt laiku garumā – SPRK izskata tikai strīdus, kopš kuru rašanās nav pagājuši 3 gadi.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 aprīlis 2017 15:49
 
PTAC iekļauj Smartlynx Airlines "melnajā sarakstā" par kompensācijas neizmaksāšanu pasažieriem (papildināts) PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 08 marts 2017 15:48

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Smartlynx Airlines" (reģ. Nr. 40003056133) par to, ka aviokompānija nav izmaksājusi četriem pasažieriem kompensāciju 400,00 EUR apmērā katram, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu kompensācijas izmaksāt.

Atbilstoši Smartlynx Airlines mājaslapā sniegtajai informācijai, aviokompānija sadarbojas ar tādiem tūrisma operatoriem, kā Impro Ceļojumi, Novatours, Alida Tūrs, Tez Tours, Interlux Travel un Prieks Tūre.

Sakarā ar minēto, PIAA aicina patērētājus pirms ceļojuma pasūtīšanas pievērst uzmanību aviosabiedrībai, kura veiks attiecīgu reisu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komsiju ir šeit.

Papildinājums! SIA "Smartlynx Airlines" ir izpildījusi visu patērētāju prasījumus un no "melnā saraksta" ir izņemta.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 marts 2017 15:39
 
Ātro kredītu kompānijām ir jāatlīdzina zaudējumi PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Trešdiena, 01 marts 2017 14:38

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) savā tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv publicējis informāciju par uzlikto naudas sodu astoņām patērētāju kreditēšanas kompānijām kopsummā 211 000 EUR apmērā par Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kreditēšanas kopējo izmaksu ierobežojumu neievērošanu laika posmā no 2016.gada 1.janvāra līdz rudenim saistībā ar kredītu pagarinājumu maksām, kā rezultātā patērētājiem radīti zaudējumi vismaz 5,23 miljonu euro apmērā.

Atbilstoši PTAC sniegtajai informācijai četri kredītdevēji iesniedza rakstveida apņemšanās, tādejādi atzīstot pārkāpumu, bet astoņi kredītdevēji apņemšanās neiesniedza, tomēr 2016.gada rudenī pārkāpumus novērsa.

Vislielākos sodus saņēma AS "4finance" un AS "Ondo" (80000,00 un 56000,00 euro) attiecīgi.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (PIAA) padomes priekšsēdētāja Tekla Žabova komentējot notikušo teica:

"Ātro kredītu nozare turpina sevi diskreditēt, atklāti pārkāpjot likuma prasības. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs likumpārkāpumus apturējis, bet kaitējums patērētājiem un kreditēšanas nozarei ir milzīgs. Ir tikai viens veids, kā to labot - komersantiem, kuri pārkāpuši likumu ir jāatlīdzina patērētājiem nodarītie zaudējumi."

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 marts 2017 14:44
 
Aviopasažieriem pienākas kompensācija arī lidojuma kavēšanas gadījumā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 27 februāris 2017 15:35

Turpinam iepazīstināt lasītājus ar Patērētāju strīdu risināšanas komisijas (Komisija) lēmumiem.

Šajā rakstā - par Komisijas lēmumu Nr.3-psrk ar kuru tika izskatīta lieta par pasažieri, kas kopā ar trīs ceļabiedriem iegādājies komplekso ceļojumu, kura ietvaros noklūšana galamerķī tika paredzēta ar kādas aviokompānijas nodrošinātu lidojumu. Diemžēl, lidojums tika aizkavēts par aptuveni 18 stundām, kā rezultātā pasažieris pieprasīja aviokompānijai un tūroperatoram izmaksāt kompensāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.261/2004 (Regula) noteiktajam apjomam.

Komisija konstatēja, ka aviokompānija lietā paskaidrojumus nav sniegusi, tomēr citā pasažiera līdzīgā lietā aviokompānija norādīja, ka lidojums tika aizkavēts tehnisku iemeslu dēļ.

Komisija, izskatījusi lietu, nolēma apmierināt patērētāja prasījumu.

Atšķirībā no gadījumiem, kad pasažierim tiek atteikta iekāpšana vai lidojums tiek atcelts, kuros Regula skaidri nosaka pasažieru tiesības saņemt kompensāciju, lidojuma kavēšanās gadījumā pasažiera tiesības uz to Regulas tekstā tieši nav minētas. Tomēr Eiropas Savienības Tiesa 2009.gada 19.novembra spriedumā apvienotās lietās C-402/07 un C-432/07 ir secinājusi, ka Regulas 5., 6. un 7.pants ir jāinterpretē tādējādi, ka kavēto lidojumu pasažieri var tikt pielīdzināti atcelto lidojumu pasažieriem, piemērojot tiesības uz kompensāciju, un tie var pieprasīt šīs Regulas 7.pantā paredzētās tiesības uz kompensāciju, kad tie kavēta lidojuma dēļ cieš trīs vai vairāk stundu laika zudumu, proti, tie sasniedz galamērķi pēc trīs vai vairāk stundām pēc gaisa pārvadātāja sākotnēji paredzētā laika. Tomēr šāds kavējums nedod pasažieriem tiesības uz kompensāciju, ja gaisa pārvadātājs var pierādīt, ka lidojuma ilgo kavējumu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi, proti, apstākļi, pār kuriem gaisa pārvadātājam nav faktiskas kontroles.

Vārds komisijai:

Komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un lietā esošos materiālus, secina, ka Pasažieris un viņa ceļabiedri galamērķi sasniedza vairāk kā trīs stundas vēlāk nekā sākotnēji plānots. Aviokompānija lietā paskaidrojumus nav sniegusi, kā arī nav iesniegusi pierādījumus tam, ka lidojuma kavēšanos izraisīja ārkārtēji apstākļi. Līdz ar to Komisija konstatē, ka Aviokompānija nav pierādījusi, ka lidojuma aizkavēšanos izraisīja ārkārtas apstākļi, no kuriem tā nevarēja izvairīties, pat veicot visus iespējamos pasākumus. Ievērojot minēto, Komisija norāda, ka konkrētajā gadījumā Pasažierim un viņa ceļabiedriem ir tiesības uz kavēta lidojuma kompensāciju 400,00 EUR apmērā katrai personai saskaņā ar Regulas 7.panta 1.punkta b) apakšpunktu (attālums starp pilsētām ir 2311 km).

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit.

Noslēguma jāatzīmē, ka atbilstoši Regulai kompensācijas apmērs ir atkarīgs no lidojuma attāluma un var svarstīties no 250 EUR līdz 600 EUR.

Izmantojiet savas pasažiera tiesības!

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 28 februāris 2017 10:13
 
SIA "Mobilukss" (interneta veikals 1a.lv) iekļauts "melnajā sarakstā" (papildināts) PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 10 februāris 2017 13:31

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka uz šī paziņojuma publicēšanas dienu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauti šādi komersanti:

Nr. p.k.Komersanta nosaukumsTirdzniecības vietaPamatojums
1. SIA "PERSEUS PAVILJON", reģ. Nr. 40103930139 Interneta veikals www.perseus.lv (šobrīd nedarbojas) Nav izpildījis komisijas uzlikto pienākumu atmaksāt naudas summu par pasūtītu un nepiegādātu preci
2. SIA "Mobilukss", reģ. Nr. 40003610078. Interneta veikals www.1a.lv Nav izpildījis komisijas uzlikto pienākumu veikt mobilā tālruņa maiņu pret līguma noteikumiem atbilstošu mobilo tālruni.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un dotu patērētājiem iespēju izvērtēt iespējamos riskus.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komsiju ir šeit.

Papildinājums! SIA "Mobilukss" patērētāja prasījumu ir izpildījusi un no "melnā saraksta" ir izņemta.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 24 februāris 2017 16:52
 
<< Sākums < Iepriekšējā 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nākamā > Beigas >>

33 lapa no 48
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack