LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Nodarītie zaudējumi ir jāpierāda PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 28 aprīlis 2017 15:15

invoice article

Patērētāju intrešu aizstāvības asociācijā (PIAA) regulāri vēršas patērētāji, kuriem ir neskaidrības par parādu atgūšanas pakalpojumu uzņēmūmu paziņojumos norādītajam summām. Patērētāji vēlas zināt vai komersantu prasījumi ir pamatoti.

Parasti, sniegt kompetentu atbildi uz šo jautājumu nav iespējams bez iedziļināšanas dokumentos. Tomēr ir arī universāli padomi, kurus ir iespējams piedāvāt teju vienmēr. Viens no tādiem ir padoms pievērst uzmanību paziņojumā norādītājām summām saistītām ar parādu atgūšanu.

Parasti tie dalās divās kategorijās:

  1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju (t.s. parādu piedziņēju) izdevumi;
  2. zaudējumi.

Attiecībā uz pirmo kategoriju jāatgādina, ka Latvijā 2012.gadā 8.novembrī tika pieņemts Parādu ārpustiesas atgūšanas likums, kurā ir noteikts, ka parāda atgūšanas izdevumiem jābūt samērīgiem un objektīvi pamatotiem. Savukārt, par samērīgiem uzskatāmi parāda atgūšanas izdevumi, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamam apmēram.

Uz minētā likuma pamata 2013.gada 29.janvārī Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr.61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi", kuros ir noteikts, ka parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir tiesības no parādnieka pieprasīt, lai tas atlīdzinātu pamatotus parāda atgūšanas izdevumus, kas atbilst šādam pieļaujamam apmēram:

  1. par rakstiska paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu parādniekam, kurā sniegta informācija par parāda esību un aicinājums labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, un par nepieciešamajām darbībām parādnieka faktiskās kontaktinformācijas noskaidrošanai, ja parādnieks nav sasniedzams, – kopā ne vairāk kā septiņus euro;
  2. par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām – kopā ne vairāk kā 10 euro parāda atgūšanas procesā, līdz parādnieks izpildījis maksājuma saistības pret parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju vai kreditoru.

Teiktais nozīmē, ka izdevumi par parāda atgūšanu kopā nevar pārsniegt 17 EUR. Turklāt, ja parādu piedzinējs nosūtīja vien rakstisku paziņojumu, tad viņš ir tiesīgs pieprasīt no patērētāja ne vairāk par 7 EUR.

Bet kā ir gadījumā, ja patērētājs paziņojumā ietvērto prasijumu neatzīst? Likums nosaka, ka parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušos parāda atgūšanas izdevumus, tikai ja nepastāv strīds par parāda esamību.

Bieži vien kreditori un parādu piedzinēji paziņojumos vai rēķinos patērētājiem iekļauj arī zaudējumus, kuri esot nodarīti vai nu pašam kreditoram, vai nu parādu piedzinējam. Tomēr, vēlamies vērst patērētāju uzmanību tam, ka šajā kontekstā zaudējumi varētu rasties tikai patērētāja pieļautā līguma vai likuma pārkāpuma rezultātā, proti, tas vai zaudējumi radīsies un cik lieli tie būs noskaidrosies tikai pēc pārkāpuma izdarīšanas. Tas, savukārt, nozīmē, ka zaudējumu rašanas fakts un apmērs parādu piedzinējam un kreditoram ir jāpierāda. Ar apgalvojumiem vien nepietiek.

Turklāt, zaudējumu atlīdzināšana var izrādīties neiespējama dažādu juridisku šķēršļu dēļ.

Minēto iemeslu dēļ, iesakam patērētājiem, kuriem pieprasa samaksāt zaudējumu atlīdzību, vispirms lūgt pierādījumus, bet, ja tie ir iesniegti, tad izmantot kvalificētu juridisku palīdzību šo pierādījumu izvērtēšanai.

Savukārt, gadījumā, kad patērētājs jau ir apmaksājis zaudējumus, kurus ne kreditors, ne parādu piedzinējs nespēj pierādīt, tad patērētājam būtu jāveršas ar pretenziju pie komersanta vai tiesā, prasot pārmaksāto summu atmaksāšanu.

Piemēram, šobrīd ir aktuāla SIA “IPF Digital Latvia” (iepriekšējais nosaukums – SIA “MCB Finance”), kurā strādā ar zīmolu “Credit24” lieta. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) uzsāktas pārbaudes ietvaros komersants atzina pārkāpumu un iesniedza PTAC rakstveida apņemšanos izslēgt pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” no visiem rēķiniem un atmaksāt patērētājiem kopš 2013.gada 1.februāra samaksāto naudas summu par rēķinos ietverto pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi”, ja patērētājs viena gada laikā (līdz 2018.gada 27.martam) vērsīsies pie komersanta ar attiecīgu rakstveida iesniegumu.

Aicinām patērētājus, kurus skāris šis pārkāpums vērsties SIA “IPF Digital Latvia” ar rakstveida iesniegumu par pārmaksātas summas atmaksu!

Izmantojiet savas patērētāja tiesības!

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 maijs 2017 14:40
 
Apavu veikals "Dessert", kas darbojas t/c Spice ir iekļauts "melnajā sarakstā" (papildināts) PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 28 aprīlis 2017 15:08

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "SF Baltic" (reģ. Nr. 50103359751) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu veikt apavu maiņu pret līguma noteikumiem atbilstošiem, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

SIA "SF Baltic", kas veic komrcdarbību tirdzniecības centrā "Spice" apavu veikalā "Dessert", ir pārdevusi patērētājai apavus 255 EUR vērtībā, kuri atbilstoši eksperta atzinumam izrādījušies nekvalitatīvi. Neskatoties uz to, SIA "SF Baltic" atteicās izpildīt patērētājas prasību, norādot, ka nepiekrīt eksperta atzinumā norādītajam. Tomēr, Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izskatot lietu, atzinusi patērētājai pārdoto apavu defektus par nozīmīgiem un acīmredzamiem un uzlika komersantam par pienākumu apmainīt apavus pret kvalitatīviem.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Papildinājums! SIA "SF Baltic" ar t/c "Spice" pārstāvju palīdzību ir panākusi izlīgumu ar patērētāju un ir svītrota no "melnā saraksta".

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 17 augusts 2017 13:04
 
Tīra enerģija Eiropas iedzīvotājiem! PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 25 aprīlis 2017 11:52

Attēlu rezultāti vaicājumam “eu clean energy for eu citizens”

Eiropa pēdējos gados ir bijusi klimata politikas virzītāja,līdz ar to virzība uz tīras enerģijas lietošanu ir svarīga arī Eiropas iedzīvotājiem. Pagājušā gada nogalē Enerģētikas Savienības ietvaros Eiropas Komisija sagatavoja paketi ar nosaukumu - “Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem”. Paketē iekļautie tiesību aktu priekšlikumi aptver sekojošas jomas:

-Energoefektivitāti,

-Atjaunojamos energoresursus,

-Elektroenerģijas tirgus uzbūvi,

-Elektroapgādes drošību,

-Enerģētikas savienības pārvaldības noteikumus,

-Jaunu kārtību ekodizaina jomā, kā arī stratēģiju automatizētai mobilitātei.

Tiesību akti uzsver patērētāju centrālo lomu Enerģētikas Savienībā, tomēr pārejai uz tīrām enerģijām jābūt taisnīgai attiecībā uz mazāk aizsargātām sabiedrības daļām, kurus skar enerģijas pāreja.

Tāpat patērētājiem jābūt tiesībām ražot elektroenerģiju savam patēriņam patērējot vai pārdodot atpakaļ tirgū. Šīs izmaiņas veicinās mājsaimniecības un uzņēmumus vairāk iesaistīties enerģētikas sistēmā, lai kontrolētu savu enerģijas patēriņu un reaģētu uz cenu signāliem.

Komisijas izstrādātajā paketē “Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem” apvienotie priekšlikumi izstrādāti ar mērķi parādīt, ka pārejai uz tīru enerģiju ir potenciāls, kurš nākotnē veicinās izaugsme un piesaistīs viedo finansējumu tādās jomās, kā - pētniecība un inovācijas, prasmes, ēkas, rūpniecība, transports, digitalizācija un finanses.

Papildus informācija: Eiropas Komisija - Paziņojums presei, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_lv.htm

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 maijs 2017 08:26
 
Dabasgāzes tirgus atvērts! PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 04 aprīlis 2017 11:12

No š.g.3. aprīļa tiek atvērts gāzes tirgus Latvijā līdz ar to beidzas „Latvijas gāze” monopoltiesības tirgū. Izpildot likuma prasības, gāzes tirgus monopoluzņēmums "Latvijas gāze" tika sadalīts, no tā nodalot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas aktīvus (tostarp Inčukalna pazemes krātuvi), ko nododot neatkarīgam gāzes pārvades uzņēmumam "Conexus Baltic Grid". "Latvijas gāze" pēc tirgus liberalizācijas saglabā gāzes sadali un tirdzniecību.

Ar šo soli tiek saistītas cerības saņemt lētāku dabasgāzi. Lielākās izmaiņas skārušas juridiskajās personas, kurām līdz 15.jūnijam ir jāizvēlas vai nu turpināt sadarbību, pārslēdzot līgumu ar „Latvijas gāze”, vai slēgt vienošanos ar citiem piegādātājiem. Latvijā šobrīd reģistrēti 15 tirgotāji, tomēr ir skaidrs, ka ne visiem piegādātājiem ir interese par mājsaimniecību segmentu. Kā apliecināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) vadītājs Rolands Irklis „šobrīd ir reģistrējušies 15 jauni lietotāji, kuri visdrīzāk, vispirms mēģinās apgūt juridisko personu segmentu, kur apjomi ir daudz lielāki un attiecīgi ienesīgāki un tikai tad skatīties mājsaimniecību segmentā".

Mājsaimniecībām paredzēts pārejas periods līdz 2019.gadam, un šobrīd tām saglabājas regulētā cena, tāpēc tirgotājiem visticamāk, nav intereses strādās ar mājsaimniecībām. Vēlāk tās mājsaimniecības, kuras nevēlas mainīt piegādātāju varēs dabasgāzi saņemt no esošā tirgotāja. Savukārt tās mājsaimniecības, kuras vēlas izmantot brīvā tirgus piedāvājumus varēs pieteikt jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15 datumam.

LR Ekonomikas ministrija norāda, ka dabasgāzes tirgus cena būs atkarīga no globālā enerģijas tirgus. Savukārt pārdales, sadales un uzglabāšanas tarifus noteiks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) vērtēs patērētājiem adresētus tirdzniecības piedāvājumus un līgumus atbilstoši patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 04 aprīlis 2017 11:18
 
PTAC iekļauj TVshopExtra.lv "melnajā sarakstā" un aptur negodīgu komercpraksi PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Otrdiena, 21 marts 2017 14:51

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "TVshopEXTRA.lv" (reģ. Nr. 40103807818) par to, ka uzņēmums nav atmaksājis patērētājam par video reģistratoru neizmaksāto naudas summu 34,45 EUR apmērā, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

Turklāt, 2017.gada 6.martā PTAC pieņēma lēmumu ar kuru uzlika SIA "TVshopEXTRA.lv" par pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi.

PTAC, izvērtējot tā rīcībā esošos materiālus secinājis, ka SIA "TVshopEXTRA.lv" pieļāvusi virkni pārkāpumu:

  • sniegusi patērētājiem neatbilstošu informāciju par atteikuma tiesībām;
  • sniegusi normatīvajiem aktiem neatbilstošu informāciju par atteikuma tiesību ierobežojumiem saistībā higiēnas apsvērumiem;
  • noklusējusi informāciju par sūdzību izskatīšanas un ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību;
  • sniegusi nepatiesu informāciju par savu juridisko adresi;
  • nenodrošināja iespēju saglabāt patērētājiem piedāvātos distances līguma noteikumus par maksāšanas, preču piegādes noteikumiem un piegādes termiņu.

PIAA aicina patērētājus, kuri izvēlējušies iegādāties preces tīmekļa vietnē www.tvshopextra.lv pārliecināties, ka komersants ievēro patērētāju likumiskās tiesības, konsultējoties ar PIAA konsultantiem vai PTAC.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit. PTAC informāciju par SIA "TVshopExtra.lv" negodīgu komercpraksi var apskatīt šeit.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 24 marts 2017 13:08
 
<< Sākums < Iepriekšējā 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nākamā > Beigas >>

32 lapa no 48
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack