Vai var atteikties no pakalpojuma TV kanālu atslēgšanas gadījumā?

Skaidrojumi 23. Februāris, 2021
TV pults uz TV ekrāna fona

Pēdējā mēneša laikā Latvijas digitālās televīzijas tirgus piedzīvoja vērā ņemamas izmaiņas televīzijas programmu (TV kanālu) klāstā. Vispirms, 31.janvāri SIA "TET" paziņoja par sadarbības pārtraukšanu ar piecu TV kanālu pārstāvjiem, kuri varētu būt pārkāpuši ES sankciju režīmu. Tad Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 8.februārī pieņēma lēmumu uz gadu aizliegt retranslēt kanālu “Rossija RTR”, bet 9.februārī - izslēgt no Latvijā retranslējamo programmu saraksta vēl 16 programmas.

Rezultātā PIAA saņēma virkni patērētāju sūdzību par izmaiņām TV kanālu klāstā un jautājumiem par iespējām atteikties no televīzijas pakalpojumiem (izbeigt līgumu ar komersantu). Kas šajā gadījuma ir jāzina patērētājiem?

Patērētājs ir tiesīgs izbeigt elektronisko sakaru pakalpojuma līgumu jebkurā brīdī

Spēkā esošā likumdošana paredz patērētāja tiesības izbeigt noslēgto līgumu būtībā jebkurā brīdī, ievērojot līgumā norādīto kārtību, piemēram, paziņojot komersantam par līguma izbeigšanu noteiktajā termiņā un veidā (pa pastu, e-pastu, izmantojot komersanta mājaslapā izveidoto profilu u.tml.). Teiktais attiecas gan uz beztermiņa līgumiem, gan arī uz terminētiem līgumiem.

Tomēr terminētajiem līgumiem piemīt ļoti būtiska īpatnība - par tāda līguma pirmstermiņa izbeigšanu komersants parasti ir tiesīgs piemērot patērētājam līgumsodu atbilstoši līguma noteikumiem. Šis līgumsods ir jānosaka proporcionāli pakalpojuma sniegšanas laikam līdz līguma pirmstermiņa izbeigšanai. Citiem vārdiem, jo tuvāks ir termiņš uz kuru noslēgts līgums, jo mazāks būs līgumsoda apmērs.

Līgumsoda par terminēta līguma izbeigšanu pirms termiņa apmērs var veidot gan dažus eiro gan arī pārsniegt 100 EUR robežu. Šādos apstākļos likumsakarīgs jautājums ir par to vai ir iespējams izbeigt terminētu līgumu, nemaksājot līgumsodu.

Gadījumi, kad arī terminētu līgumu var izbeigt, nemaksājot līgumsodu

Likums paredz šādus gadījumus, kad patērētājs ir tiesīgs izbeigt terminētu līgumu, nemaksājot līgumsodu:

  1. ja pakalpojuma kvalitātes parametru vērtības neatbilst līgumā nosacījumiem (piemēram, datu pārraides ātrums neatbilst līgumā noteiktajam). Saskaroties ar šo problēmu patērētājam vispirms būtu jāvēršas pie komersanta. Ja tomēr risinājumu rast nav izdevies, tad pirms līguma izbeigšanas ir jāvēršas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) ar lūgumu konstatēt konkrētajam patērētājam sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes neatbilstību līgumā noteiktajām kvalitātes parametru vērtībām.
  2. ja komersants piedāvā patērētājam līguma grozījumus. Komersantam ir pienākums informēt par līguma nosacījumu grozījumiem un patērētāja tiesībām izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas vienu mēnesi pirms līguma grozījumi stājas spēkā. Šajā termiņā patērētājam ir jāpieņem lēmums par to vai piekrist līguma grozījumiem un vai izbeigt līgumu ar komersantu.

Virspusēji skatoties uz situāciju ar TV kanālu klāsta izmaiņām var rasties iespaids, ka šajā gadījumā līgums patiešām tiek grozīts un patērētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas. Tomēr jānorāda, ka tā var arī nebūt visos gadījumos.

Vai TV programmu klāsta izmaiņas uzskatāmas par līguma grozījumiem?

Sakarā ar situāciju un līguma noteikumu daudzveidību, atbilde uz šo jautājumu jāmeklē katrā konkrētajā gadījumā individuāli.

Šai ziņā ir jāņem vērā zemāk norādītie apstākļi:

  1. Vai līgumā ir noteikts, ka atslēgtie TV kanāli ir būtiski noslēgtā līguma kontekstā. Par tādu pierādījumu var kalpot pats līguma teksts, tā pielikumi, līdzēju sarakste pirms līguma noslēgšanas u.c.
  2. Vai līguma noteikumi paredz TV kanālu izmaiņu iespējas. Ja līgumā ir ietverts noteikums, kurš paredz komersanta tiesības vienpusēji veikt izmaiņas TV kanālu klāstā, tad pastāv iespēja, ka attiecīgās izmaiņas netiks atzītas par līguma grozījumiem, jo patērētājs jau līguma noslēgšanas brīdī varēja rēķināties ar nākotnē iespējamām TV kanālu izmaiņām. Tomēr šādam noteikumam jābūt skaidram un viegli saprotamam patērētājiem.
  3. Vai atslēgtie TV kanāli tiek aizvietoti ar satura ziņā līdzīgiem. Ja atslēgtie TV kanāli tiek aizvietoti ar satura ziņā līdzīgiem kanāliem un tādēļ patērētāja stāvoklis nepasliktinās, salīdzinot ar to kurā viņš bija līguma noslēgšanas brīdī, tad tas arī var būt arguments par labu tam, ka līguma grozījumi būtībā netika veikti.

Ņemot vērā to, ka skaidru atbildi, kas derētu visām situācijām sniegt nav iespējams, iesakām patērētājiem, kuri nav apmierināti ar notikušām TV kanālu izmaiņām vērsties pie attiecīgā elektronisko sakaru komersanta, bet gadījumā, ja pārrunās ar komersantu jautājums netika atrisināts - vērsties ar iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC) iesniedz sūdzību pret TikTok ES dalībvalstis uzsāk Eiropas Komisijas priekšlikumu interneta platformu regulējumam apspriešanu
Visas aktualitātes