Kolektīvo prasību regulējums ir spēkā arī Latvijā

Ziņas 16. Oktobris, 2023
Vairāku cilvēku roku sveiciens (fist bump)

Vakar, 2023.gada 15.oktobrī stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un grozījumi Civilprocesa likumā ar kuriem ieviestas t.s. kolektīvās prasības. Līdz ar to, Latvijā ir noslēdzies 2020.gadā 24.novembrī pieņemtās Pārstāvības prasību direktīvas (Representative actions directive) ieviešanas process.

Pārstāvības prasību direktīva paredz visu ES dalībvalstu pienākumu ieviest vismaz vienu efektīvu procesuālu mehānismu ar kura palīdzību nozīmētas patērētāju organizācijas vai iestādes varēs celt prasības tiesā ar mērķi apturēt pieļautos patērētāju tiesību pārkāpumus vai novērst to sekas (t.sk. prasīt zaudējumu atlīdzību). Paredzams, ka tās ieviešana uzlabos patērētāju pieeju tiesai daudzās ES dalībvalstīs, kurās līdz šim šāds procesuāls mehānisms nepastāvēja, tajā skaitā Latvijā.

Direktīva nav pirmais mēģinājums atrisināt šo problēmu ES līmenī, jo jau 2013.gadā tapa Eiropas Komisijas rekomendācijas, kuras daudzas dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā, tā arī neieviesa. Šī iemesla dēļ, Eiropas komisija 2018.gadā nāca klājā ar Pārstāvības prasību direktīvas priekšlikumu.

Ieviešot kolektīvo prasību mehānismu, Latvija nolēma neveidot atsevišķu tiesas procedūru, bet izmantot vispārējo prasības kārtību ar dažiem izņēmumiem. Piemēram, kolektīvo prasību varēs celt tikai kvalificētās institūcijas t.i. Latvijas kvalificēto institūciju sarakstā vai Eiropas Komisijas apkopotajā sarakstā iekļautas organizācijas. Tāpat, prasības pieteikumā papildus norāda to patērētāju vārdu, uzvārdu, personas kodu, kuri ir devuši piekrišanu viņus pārstāvēt konkrētajā prasībā.

Tādējādi, kolektīvajā prasībā Latvijā varēs piedalīties tikai tie patērētāji, kuri rakstiski vērsās kvalificētajā institūcijā.

Turklāt, tikai kvalificētajai institūcijai ir prasītāja statuss lietā. Savukārt, patērētāji kolektīvajā prasībā nav lietas dalībnieki. Tas nozīmē, ka patērētāji neuzņemas nekādus finansiālus riskus tiesvedības zaudēšanas gadījumā.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija plāno iegūt kvalificētās institūcijas statusu tuvākajos mēnešos.

Eiropas Komisija publicē priekšlikumu patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanai pilnveidošanai Pētījums: Lielākā daļa patērētāju saskaras ar problēmām digitālajā vidē
Visas aktualitātes

Saistītie raksti