Kādas ir patērētāja tiesības preču, pakalpojumu un digitālā satura neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā?

Skaidrojumi 25. Februāris, 2022
Salauzta telefona attēls
Produkta kategorijaRegulējums līdz 2022.gada 15. martamRegulējums sākot ar 2022.gada 15. martu
PrecesVispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt:
- preces neatbilstības līguma noteikumiem novēršanu vai
- preces apmaiņu pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem.

Izvēles tiesības ir patērētājam, bet uzņēmējs ir tiesīgs atteikties izpildīt patērētāja prasījumu, ja tas nav iespējams vai arī, ja tas rada ievērojami lielākas izmaksas, salīdzinot ar otro prasījumu.

Patērētājs ir tiesīgs prasīt preces cenas samērīgu samazināšanu vai līguma atcelšanu/naudas atmaksu, ja preces neatbilstības novēršana vai prece apmaiņa:
1. netika veikta saprātīgā termiņā,
2. tiek veikta radot patērētājam būtiskas neērtības.


Patērētājs nav tiesīgs prasīt līguma atcelšanu/naudas atmaksu, ja neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga.
Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt:
- preces neatbilstības līguma noteikumiem novēršanu vai
- preces apmaiņu pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem.

Izvēles tiesības ir patērētājam, bet uzņēmējs ir tiesīgs atteikties izpildīt patērētāja prasījumu, ja tas nav iespējams vai arī, ja tas rada nesamērīgi lielas izmaksas, salīdzinot ar otro prasījumu.

Patērētājs ir tiesīgs prasīt preces cenas samērīgu samazināšanu vai līguma atcelšanu/naudas atmaksu, ja:
- saprātīgā termiņā nav novērsta preces neatbilstība līguma noteikumiem vai prece nav apmainīta pret līguma noteikumiem atbilstošu;
- uzņēmējs ir atteicies veikt gan preces neatbilstības novēršanu gan preces apmaiņu, jo tas nav iespējams vai tas rada nesamērīgas izmaksas;
- uzņēmējs nav veicis preču nogādāšānu neatbilstības novēršanai vai apmaiņai uz sava rēķina, lai arī patērētāja padarīja šīs preces pieejamas uzņēmējam;
- attiecībā uz precēm, kuras, pirms atklājās neatbilstība, tika uzstādītas atbilstoši to veidam un mērķim - uzņēmējs nav veicis arī neatbilstošo preču noņemšanu un atbilstošu preču uzstādīšanu vai ar preču noņemšanu un uzstādīšanu saistīto izmaksu segšanu;
- neraugoties uz pārdevēja centieniem, preces joprojām neatbilst līguma noteikumiem;
- neatbilstība ir tik nozīmīga, ka tā attaisno tūlītēju cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu;
- pārdevējs ir paziņojis vai no apstākļiem ir skaidri redzams, ka pārdevējs nenovērsīs preču neatbilstību vai nenodrošinās to apmaiņu saprātīgā termiņā vai neradot būtiskas neērtības patērētājam.

Patērētājs nav tiesīgs prasīt līguma atcelšanu/naudas atmaksu, ja neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga.
PakalpojumiVispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem novēršanu. Šis prasījums jāizpilda, ja tas ir atbilstošs un samērīgs un neradot neērtības patērētājam. Ja tas nav iespējams, patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina pakalpojuma cenu vai atmaksā par pakalpojumu samaksāto naudas summu.Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem novēršanu. Šis prasījums jāizpilda, ja tas ir atbilstošs un samērīgs un neradot neērtības patērētājam. Ja tas nav iespējams, patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina pakalpojuma cenu vai atmaksā par pakalpojumu samaksāto naudas summu.
Digitālais saturs un digitālie pakalpojumiRegulējums nav bijis.Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstības novēršanu.

Izvēles tiesības ir patērētājam, bet uzņēmējs ir tiesīgs atteikties izpildīt patērētāja prasījumu, ja tas nav iespējams vai arī, ja tas rada nesamērīgi lielas izmaksas, salīdzinot ar otro prasījumu.

Patērētājam ir tiesības vai nu uz cenas proporcionālu samazinājumu vai uz līguma atcelšanu/naudas atmaksu, ja:
1. neatbilstības novēršana ir neiespējama vai nesamērīga;
2. pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav nodrošinājis digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību bez atlīdzības, neradot būtiskas neērtības patērētājam un saprātīgā termiņā;
3. pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir mēģinājis novērst digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstību, bet tā joprojām pastāv;
4. neatbilstība ir tik nozīmīga, ka tā attaisno tūlītēju cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu;
5. pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis vai no apstākļiem skaidri izriet, ka pārdevējs saprātīgā termiņā vai neradot būtiskas neērtības patērētājam nenovērsīs neatbilstību.

Patērētājs nevar prasīt cenas samazinājumu, ja digitālais saturs vai digitālais pakalpojums ir sniegts apmaiņa pret personas datiem.

Patērētājs nevar prasīt līguma atcelšanu/naudas at maksu, ja neatbilstība ir maznozīmīga.
Jaunas patērētāja tiesības nekvalitatīvu preču un pakalpojumu gadījumā Patērētāju strīdu risināšanas komisijai - 5 gadi!
Visas aktualitātes

Saistītie raksti