Kā novērst digitālā satura veidotāju nelikumīgās darbības: EiropasEkonomikas Sociālo lietu komitejas viedoklis

Ziņas 29. Novembris, 2023
Atvertā kaste ar jautājuma zīmi, spēļu kauliņš, nauda ar spārniem, dimanti

Viens no raksturīgākajiem audiovizuālās un elektroniskās komunikācijas jomā vērojamās pārveides aspektiem ir digitālā satura veidotāju izplatītie paziņojumi sistemātiski un dažādos formātos (video, komentāri, fotogrāfijas), sasniedzot augstu atpazīstamību mērķauditorijā, kurai šie paziņojumi ir adresēti. Eiropas Ekonomikas Sociālo lietu komiteja ir publicējusi viedokli par digitālā satura veidotāju nelikumīgām darbībā, un ieteikumiem to novēršanai:

Lai gan ES līmenī nav īpašu noteikumu, kas reglamentētu digitālā satura veidotāju darbību, spēkā esošie tiesību akti nodrošina aizsardzības līmeni darbībām, kuras digitālā satura veidotāji var veikt Eiropas Savienībā t.i. galvenokārt kā reklāmdevēji (un tirgotāji) un kā pārdevēji/ražotāji.

Attiecībā uz ietekmētājiem, galvenokārt, kā reklāmdevējiem (un tirgotājiem) būtu jāmin:
-  Negodīgas komercprakses direktīva, kas nosaka tiesisko regulējumu attiecībā uz maldinošu reklāmu un komercpraksi, ko izplata ietekmētāji; Pamatnostādnes par to, kā interpretēt un piemērot Negodīgas komercprakses direktīvu, kurās precizēta Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošana gadījumos, kad ietekmētājs darbojas kā komersants vai kā persona, kura darbojas komersanta vārdā vai uzdevumā; Šajā kontekstā Komisija pašlaik īsteno digitālā taisnīguma atbilstības pārbaudi, kurai būtu jāietver arī ietekmētāju temats;
-  E-komercijas direktīva, kas nodrošina papildu aizsardzību patērētājiem, kad ietekmētāji veic komerciālus paziņojumus internetā, izmantojot savus sociālo tīklu kontus un blogus;
-  Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva, ar ko ievieš jaunus īpašus noteikumus par “video koplietošanas platformas pakalpojumiem” un uz ietekmētājiem attiecas saistībā ar lietotāju veidotiem videomateriāliem, kas tiek izplatīti šajās platformās un var ietvert komercpaziņojumus.

Uz ietekmētājiem kā pārdevējiem vai ražotājiem ES līmenī attiecas:

-  Patērētāju tiesību direktīva;
-  Digitālā satura un pakalpojumu direktīva;
-  Direktīva par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem.

ES dalībvalstis izstrādā savus tiesību aktus, kas ļauj valstu regulatoriem īstenot uzraudzību, kontroli un vajadzības gadījumā sankciju piemērošanu.

Ņemot vērā pastāvīgo attīstību šajā jomā, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu saskaņotu attieksmi pret digitālā satura veidotāju “konkrētām” nelikumīgām darbībām Eiropas Savienībā ar konkrētiem pienākumiem – platformu un sociālo tīklu administratoriem, kurās tie darbojas, un satura radītājiem/ietekmētājiem (ES rezidentiem un nerezidentiem).

Eiropas Ekonomikas Sociālo lietu komiteja aicina platformu un sociālo tīklu administratorus:

-  būt solidāri atbildīgiem par nelikumīgu saturu, ko publicējuši digitālā satura veidotāji;
-  uzņemties pienākumu – visos gadījumos, kad tiek ziņots par digitālā satura veidotāju nelikumīgām darbībām, – veikt nepieciešamos pasākumus, lai neitralizētu nelikumīgo saziņu tiešsaistē, un ziņot kompetentajai iestādei par digitālā satura veidotāju veiktajām nelikumīgajām darbībām;
-  attiecībā uz visiem digitālā satura veidotājiem, kuri darbojas ārpus ES, platformas un sociālo tīklu administratoriem būtu viņus jāaicina apzināties skaidru juridisko atbildību ES teritorijā un būt nodrošinātiem ar profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas darbotos nelikumīgas rīcības nodarīta kaitējuma gadījumā.

Eiropas līmenī būtu jāņem vērā vismaz šādi kritēriji:

-  norādīt, ka viņu komerciāla rakstura ziņojumiem ir reklāmas raksturs, izmantojot vizuālas norādes un skaidrus brīdinājumus, izvairoties no slēptas reklāmas;
-  uz šiem ziņojumiem attiecināt nozaru regulējumu, lai nodrošinātu patērētāju un lietotāju, it īpaši, nepilngadīgu personu un citu neaizsargātu grupu veselības un drošības aizsardzību;
-  par ietekmētāju pārkāpumu uzskatīt reklāmas noteikumu neievērošanu, neskarot reklāmdevēju un sociālo tīklu un platformu solidāro atbildību.

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī maldinošas saskarsmes izmantošanai, preču zīmju nepareizai lietošanai vai nomelnošanai, neatļautiem finanšu produktiem, identitātes zādzībai vai viltus ietekmētājiem, kuri izmanto pazīstamu cilvēku tēlu bez viņu ziņas, kas kļūst arvien izplatītāki, it īpaši finanšu ieguldījumu un kriptovalūtu jomā. Tā ir nelikumīga rīcība, kas mākslīgā intelekta (MI) izmantošanas dēļ var kļūt arvien sarežģītāka un izplatītāka, un pret to ir iedarbīgi jācīnās.

Eiropas Savienības līmenī būtu rūpīgi jāanalizē vairāki jautājumi, kas saistīti ar digitālā satura veidotāju darbību, piemēram, viņu vieta darba tiesībās, jautājumi, kas saistīti ar ienākuma nodokļiem, pievienotās vērtības nodokli, kā arī nepilngadīgu ietekmētāju konkrētās darbības.

Patērētāju organizācijas Eiropā iesniedz sūdzību par Meta rīcību Eiropas institūcijas pieņem nostājas attiecībā uz EK priekšlikumu preču remontēšanas veicināšanai
Visas aktualitātes

Saistītie raksti