Ja tūrisma operators maina ceļojuma noteikumus

Ziņas 31. Jūlijs, 2023
Attēls ar meiteni, kura plāno ceļojumu, apskatot karti

Ceļojums parasti sastāv no tik dažādām komponentēm un tiek plānots tik ievērojamu laiku uz priekšu, ka vienmēr pastāv risks, ka pirms tā uzsākšanas notiks kādas izmaiņas tā norisē. Dažreiz izmaiņas ir nebūtiskas un īpašas neērtības ceļotājam nerada. Tomēr, var gadīties ka tiek grozīta ceļojuma cena, tā norises laiki vai citi būtiski apstākļi. Kādas ir patērētāja tiesības šādās situācijās?

Iespējas vienpusēji mainīt ceļojuma noteikumus ir ierobežotas

Parastajos apstākļos tūrisma operatora un ceļotāja noslēgtā līguma noteikumi abām pusēm ir jāievēro un izmaiņas ir iespējamas tikai pēc pušu vienošanās.

Tomēr, tiesību akti atļauj tūrisma operatoram noteiktajos gadījumos vienpusēji veikt izmaiņas jau noslēgtajā līgumā pirms ceļojuma sākuma. Šādas izmaiņas ir atļautas tikai strikti noteiktajos gadījumos, kuru klāstu tūrisma operators paplašināt nevar. Turklāt, tiesību akti arī paredz kārtību, kādā notiek vienpusējā līguma noteikumu grozīšana un garantē ceļotājam tiesības atkāpties no līguma, ja izmaiņas būtiski maina kādu no ceļojuma pakalpojuma galvenajām pazīmēm.

Pakalpojuma cenas paaugstināšanas iemesliem jābūt objektīviem

Tiesību akti paredz tūrisma operatora tiesības palielināt pakalpojuma cenu, ja ir ievēroti vairāki priekšnosacījumi.

Pirmkārt, cenas paaugstinājuma pamatā var būt tikai objektīvi iemesli, t.i.:

 1. izmaiņas pasažieru pārvadājumu cenās, ko izraisījušas degvielas vai citu enerģijas avotu cenas;
 2. izmaiņas līgumā iekļauto tūrisma pakalpojumu nodokļu vai maksu apmēri (tostarp tūrisma, transporta vai specifiskos galamērķī piemērotie nodokļi un nodevas, iekāpšanas vai izkāpšanas maksas ostās un lidostās);
 3. izmaiņas valūtas maiņas kursos, kas attiecas uz komplekso tūrisma pakalpojumu.

Cenas paaugstināšana citos gadījumos nav atļauta.

Otrkārt, cenas palielināšana ir atļauta tikai, ja līgumā ir skaidri paredzēta šāda cenas palielināšanas iespēja un līgumā noteikts, ka ceļotājam ir tiesības saņemt cenas samazinājumu, kas atbilst minēto izmaksu samazinājumam.

Piemēram, ja līgumā ir paredzēta iespēja vienpusēji palielināt cenu, degvielas vai citu enerģijas avotu izmaksu dēļ, tad līgumā jābūt paredzētam, ka šo izmaksu samazināšanas gadījumā ceļotājam ir tiesības saņemt cenas samazinājumu. Ja šāds noteikums līgumā nebūs atrodams, tad cenas paaugstināšanu veikt nevarēs.

Treškārt, tūrisma operators cenu drīkst paaugstināt tikai, ja viņš ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma skaidri un saprotami paziņoja ceļotājam par cenas paaugstināšanu uz pastāvīgā informācijas nesējā (piemēram, papīra formā vai epastā), pamatojot minēto paaugstinājumu un sniedzot aprēķinu.

Neievērojot šos noteikumus, cenas paaugstināšanu veikt nevarēs.

Izmaiņas citos līguma noteikumos

Strikti reglamentēta arī izmaiņu veikšana citos līguma noteikumos, jo arī šeit jāievēro vairāki priekšnoteikumi:

 1. tūrisma operatora tiesībām vienpusēji grozīt līguma noteikumus jābūt paredzētām līgumā;
 2. izmaiņām jābūt nenozīmīgām; un
 3. operatoram par izmaiņām ceļotājs jāinformē skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā uz pastāvīga informācijas nesēja (piemēram, papīra dokuments vai epasts)

Neievērojot šos nosacījumus, līguma noteikumus grozīt nevarēs.

Nozīmīgu grozījumu gadījumā patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma (atcelt ceļojumu)

Gadījumā, ja piedāvātas izmaiņas ir ievērojamas (nozīmīgas), tad ceļotājam ir izvēles tiesības:

 1. piekrist ierosinātajām izmaiņām vai
 2. izbeigt līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu.

Par šo izvēli tūrisma operatoram ir pienākums paziņot ceļotājam iepriekš un jādod patērētājam saprātīgs termiņš atbildes sniegšanai.

Piemēram, par būtiskām izmaiņām atzīstamas:

 1. kopējās līguma cenas palielināšana par vairāk nekā 8%;
 2. līgumā norādītā ceļamērķa maiņa;
 3. līgumā norādīto izbraukšanas vai ierašanās laiku izmaiņas - ja tās ceļotājam radītu ievērojamas neērtības vai papildu izmaksas, piemēram, par pārkārtojumiem saistībā ar transportu vai izmitināšanu;
 4. ceļojuma pakalpojumu kvalitātes vai vērtības samazināšana u.c.

Ja šo noteikumu 91. punktā minēto kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izmaiņu vai šo noteikumu 92. punktā minētā alternatīvā kompleksā tūrisma pakalpojuma dēļ pasliktinās kompleksā tūrisma pakalpojuma kvalitāte vai samazinās izmaksas, ceļotājam ir tiesības uz attiecīgu cenas samazinājumu.

Noslēgumā atgādinām, ka tūrisma operators, sagatavojot līgumu ar ceļotāju, nevar mainīt minētos tiesību aktu noteikumus.

Kā nodrošināt, lai patērētāji nepārmaksā par atjaunīgiem energoresursiem? Patērētāju organizācijas aicina izmeklēt AdBlue
Visas aktualitātes