Ja koncerts, izrāde vai cits pasākums nenotika COVID-19 dēļ…

Skaidrojumi 30. Novembris, 2020
Scenas aizskari ar uzrakstu

Nav noslēpums, ka gadījumā, ja nenotika pasākums (koncerts, izrāde, sporta sacensības u.c.) uz kuru patērētāji ir iegādājušies biļetes, Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) piešķir viņiem tiesības prasīt no pasākuma organizatora naudas atmaksu par nenotikušu pasākumu. Tomēr, pandēmijas COVID-19 izplatīšanas laikā tika pieņemti speciāli noteikumi, kuri ierobežo PTAL noteiktās patērētāju tiesības un atvieglo pasākumu rīkotājiem norēķinus ar patērētājiem par nesniegtu pakalpojumu (nenotikušu pasākumu).

Šajā rakstā apskatīsim ar ko jaunais COVID-19 krīzes laika regulējums atšķiras no PTAL noteikumiem.

Norēķini par nenotikušiem pasākumiem atbilstoši PTAL

Atbilstoši PTAL 30.pantam, pasākumam jānotiek noteiktajā termiņa, par kuru bija vienošanās ar patērētāju t.i. dienā, kura ir norādīta patērētāja saņemtajā biļetē.

Savukārt, ja pasākums biļetē norādītajā datumā nav noticis, tad patērētājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma un pasākuma rīkotājs bez nepamatotas kavēšanās atmaksā patērētājam visas patērētāja samaksātās naudas summas.

Tādi paši noteikumi ir attiecināmi arī uz gadījumiem, kad pasākums tiek pārcelts uz citu datumu t.i. patērētājam ir brīva izvēle ierasties uz pasākumu citā datumā vai pieprasīt samaksāto naudas summu atmaksu.

Norēķini par nenotikušiem pasākumiem COVID-19 krīzes laikā

Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 7.pantā noteiktajam, pasākuma rīkotājiem, kuri nevar sniegt pakalpojumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, ir tiesības pārcelt pasākumu uz citu tā norisei piemērotu laiku, tomēr jāņem vērā, ka:

  • pasākumu rīkotājam ir pienākums paziņot jaunu pasākuma norises datumu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc ierobežojumu atcelšanas dienas;
  • pašam pasākumam jānotiek ne vēlāk kā gada laikā pēc ierobežojumu atcelšanas dienas.

Ja pasākuma rīkotājs ir ievērojis šos noteikumus, tad patērētājiem nav tiesību vienpusēji atkāpties no līguma un prasīt samaksāto naudas summu atmaksu nekavējoties. Turpretī, ja pasākuma rīkotājs sešu mēnešu termiņā nepaziņo par pārceltā pasākuma norises laiku – tiek uzskatīts, ka pasākums ir atcelts un patērētājiem ir tiesības prasīt par biļetēm samaksātas naudas atmaksu bez nepamatotas kavēšanas. Tādas pašas tiesības patērētājam ir arī gadījumā, ja pasākums nav noticis gada laikā pēc ierobežojumu atcelšanas dienas.

Jāņem vērā, ka, patērētājam ir saistošs jaunais pārceltā pasākuma datums un patērētājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un prasīt naudas atmaksu tikai, ja viņš nevar apmeklēt pasākumu jaunajā datumā pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, patērētājs nevar atrasties valstī, kurā notiek pasākums vai arī patērētājam pasākumu liedz apmeklēt būtiski veselības ierobežojumi.

Savukārt, ja pasākuma rīkotājs nevar nodrošināt pasākuma pārcelšanu un neizmanto savas tiesības pārcelt pasākumu, viņam ir tiesības piedāvāt patērētājam citu līdzvērtīgu pasākumu. Šajā gadījumā patērētājam ir brīva izvēle piekrist šim piedāvājumam vai noraidīt to un prasīt naudas atmaksu.

Gan gadījumā, kad patērētājs nevar ierasties uz pārcelto pasākumu pamatotu iemeslu dēļ, gan gadījumā, kad pasākuma rīkotājs neizmanto tiesības pārcelt pasākumu un patērētājs atsakās no piedāvājuma apmēklēt citu pasākumu, pasākuma rīkotājs atmaksā naudu termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem pēc attiecīgo ierobežojumu atcelšanas dienas.

Likums neuzliek pasākumu rīkotājiem ierobežojumus attiecībā uz viena un tā paša pasākuma pārcelšanas reižu skaitu. Tomēr, pārceļot pasākumu, pasākumu rīkotājam katru reizi ir jāizvērtē vai pārcelšana notika pandēmijas ierobežošanai ieviesto pulcēšanas ierobežojumu dēļ. Ja pasākuma atkārtotas pārcelšanas iemesls ir cits, tad patērētāji ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no līguma un prasīt naudas atmaksas veikšanu bez nepamatotas kavēšanas.

SIA "Jahonts", kas tirgo vietnē www.jahonts.com ir iekļauta "melnajā sarakstā" Kādos gadījumos likums liedz izskatīt strīdu Patērētāju strīdu risināšanas komisijā?
Visas aktualitātes