Ekspertīze

Skaidrojumi 31. Augusts, 2017
Lupas attēls

Nav noslēpums, ka patērētājam ir ne tikai nepieciešams zināt savas tiesības, bet arī izmantot tās praksē. Svarīgākais patērētāja uzdevums šai ziņā ir sava prasījuma pierādīšana. Tieši šim jautājumam esam nolēmuši veltīt nelielu rakstu sēriju. Šajā rakstā runa būs par ekspertīzi, kā līdzekli preces neatbilstības līguma noteikumiem jeb defekta pierādīšanai.

Kas ir ekspertīze?

Ekspertīze ir konkrētajā jomā kompetenta speciālista (eksperta) atzinums par to vai prece atbilst līguma noteikumiem.

Jautājums par ekspertīzi var kļūt patērētājam aktuāls tikai gadījumos, kad patērētājs nav apmierināts ar preces kvalitāti. Gadījumos, kad ir pieļauti citi patērētāja tiesību pārkāpumi (preces piegādes neveikšana vai pakalpojuma nesniegšana termiņā, atteikuma tiesību nenodrošināšana, informācijas par preci nesniegšana u.c.) ekspertīze nebūs nepieciešama.

Līdz 2015.gada 8.jūnija grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (spēkā no 2015.gada 9.jūlija) ekspertīze lietās par preču/pakalpojumu atbilstību līguma noteikumiem bija obligāta. Turklāt, lietas iznākums bija atkarīgs tieši no ekspertīzes atzinuma slēdziena. Ar minētajiem likuma grozījumiem ekspertīze vairs nav nepieciešama visos strīdos un tās slēdzienam nav izšķirošas ietekmes uz strīda iznākumu. Tas neapšaubāmi atvieglo patērētājam strīda risināšanu un padara to lētāku. Tomēr, jāatceras, ka ir gadījumi, kad patērētājs strīda risināšanā ar komersantu bez ekspertīzes iztikt nevar.

Kas jāņem vērā, pieņemot lēmumu par ekspertīzes pieteikšanu?

Vispirms jāatceras, ka ekspertīzi ir tiesīgs pieteikt gan pārdevējs, gan patērētājs. Ja ekspertīzes atzinumus pieteica abas strīda puses, tad Patērētāju strīdu risināšanas komisija vērtēs abus atzinumus.

Komersanti parasti piesaka ekspertīzi pēc tam, kad saņēma patērētāja rakstisku iesniegumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem vai lai atspēkotu patērētāja saņemto ekspertīzes atzinumu. Šai ziņa jāņem vērā divi būtiski aspekti.

Pirmkārt, ja preces neatbilstība atklājās gada (pirkumiem līdz 2022. gada 15. martam - sešu mēnešu) laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistēja iegādes dienā. Pārdevējs ir tiesīgs šo pieņēmumu atspēkot, pierādot, ka neatbilstība līguma noteikumiem radusies pēc preces iegādes. Ja pārdevējs to nav spējis izdarīt, tad patērētāja prasījums uzskatāms par pamatotu.

Turpretī, ja preces defekts ir atklājies vēlāk, nekā vienu gadu (pirkumiem līdz 2022. gada 15. martam - sešus mēnešus) pēc preces iegādes, tad pienākums pierādīt, ka tas pastāvēja uz iegādes dienu ir patērētājam.

Piemēram, ja viedtālrunis mēneša laikā pēc tā iegādes pārtrauca pieņemt zvanus un pārdevējs tajā vaino patērētāju, tad pārdevējam jāpierāda, ka defekts radies patērētāja vainas dēļ.

Otrkārt, bieži pārdevējs, izvērtējot patērētāja iesniegumu, pamato atteikumu apmierināt patērētāja prasījumu ar paša pārdevēja algota speciālista vai garantijas servisa pārstāvja pausto viedokli. Tomēr, jāņem vērā, nepietiekoši argumentēts viedoklis netiks uzskatīts par ekspertīzes atzinumu un pietiekamu pamatu patērētāja prasījuma noraidīšanai (sk. piemēram šo komisijas lēmumu).

Tādējādi, patērētājiem ieteicams pieteikt ekspertīzi:

  1. ja komersants neatzīst neatbilstību un kopš preces iegādes pagāja vairāk nekā gads (pirkumiem līdz 2022. gada 15. martam - seši mēneši);
  2. lai atspēkotu komersanta pieteikto ekspertīzes atzinumu vai apgalvojumus;
  3. izpildot Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai PIAA speciālistu rekomendāciju pieteikt ekspertīzi.

Šobrīd normatīvie akti nenosaka, kas drīkst veikt ekspertīzi, tādēļ patērētājs ir tiesīgs pieteikt to jebkuram speciālistam attiecīgajā jomā.

Kā dabūt kvalitatīvu eksperta atzinumu?

Lai atvieglotu patērētājiem ekspertīžu veicēju meklēšanu izveidojām ekspertīžu veicēji sarakstu, kuru arī turpmāk plānojam papildināt un precizēt. Lūdzam ņemt vērā, ka šī saraksta mērķis nav reklamēt konkrētos ekspertīžu veicējus un ka PIAA negūst finansiālu vai citu labumu no sarakstā iekļautajām organizācijām. Tāpat, PIAA nav saistīta ar šīm organizācijām finansiāli, organizatoriski vai līgumiski un PIAA negarantē sarakstā iekļauto ekspertīžu veicēju sniegto pakalpojumu kvalitāti un nenes par tiem nekādu atbildību.

Lai nodrošinātu ekspertīzes atzinumu kvalitāti, aicinām ievērot Patērētāju tiesību aizsardzības centra ieteikumus ekspertīzes atzinuma noformējumam un pieprasīt šādas informācijas iekļaušanu atzinumos:

  • dokumenta sagatavošanas datums un vieta;
  • eksperta/konsultanta/speciālista vārds, uzvārds, izglītība un specialitāte;
  • patērētāja vārds un uzvārds;
  • preces vai pakalpojuma nosaukums;
  • konstatētā defekta rašanās cēlonis un nozīmīgums;
  • preces nolietojuma pakāpe;
  • eksperta/konsultanta/speciālista paraksts.

Iesakām patērētājiem pievērst uzmanību arī tam, kā ekspertīzes veicējs fiksēja pierādījumus (t.sk. vai atzinumam ir pievienotas fotogrāfijas), kā arī atzinumā izvirzīto secinājumu kvalitātei.

Atgādinām, ka, ja Patērētāju strīdu risināšanas komisija lēmumā apmierina patērētāja prasījumu, pamatojoties uz ekspertīzes slēdzienu, ko apmaksājis patērētājs, tā var lemt, ka ekspertīzes izdevumi jāsedz komersantam.

Kas ir parādu piedzinējs? Darījumu apliecinošs dokuments
Visas aktualitātes

Saistītie raksti