Eiropas Komisija publicē priekšlikumu patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanai pilnveidošanai

Ziņas 25. Oktobris, 2023
Eiropas komisijas ēka

Pagājušonedēļ Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu likumdošanas paketei patērētāju alternatīvu strīdu risināšanas regulējuma pilnveidošanai, kuru turpmāk izskatīs Eiropas Parlaments un Padome.

Tas ietver:

Priekšlikums SAI direktīvas pilnveidošanai paredz, piemēram:

  • darbības jomas paplašināšanu. Šobrīd direktīva attiecas tikai uz strīdiem, kas izriet no līgumsaistībām starp ES dzīvojošiem patērētājiem un ES reģistrētiem tirgotājiem. Priekšlikums attiecina direktīvas darbību arī uz visiem citiem ES patērētāju tiesību aizsardzības normu pārkāpumiem, t.sk. negodīgu komercpraksi, diskrimināciju u.c. Turklāt, arī tirgotāji no valstīm ārpus ES varēs brīvprātīgi piedalīties SAI procedūrās;
  • labāku mazāk aizsargāto patērētāju aizsardzību. Patērētāji varēs iesniegt sūdzību un tai pievienotos dokumentus tiešsaistē izsekojamā veidā, kā arī pēc pieprasījuma saņemt dokumentus arī ne digitālā formātā. Priekšlikums arī paredz digitālu procedūru izmantošanu, izmantojot viegli pieejamus un iekļaujošus rīkus;
  • strīda pušu tiesības prasīt, lai procedūras iznākumu pārskata cilvēks, ja strīdu izšķiršanai izmantoja automatizētas procedūras;
  • iespēju apvienot lietas ar līdzīgiem elementiem, informējot patērētāju par šo iespēju un dodot iespēju atteikties no lietas apvienošanas.

Priekšlikums SIT regulas atcelšanai nozīmē arī Eiropas Komisijas izveidotās SIT platformas darbības izbeigšanu, jo tā izrādījās neefektīva. Tas nozīmē arī to, ka uzņēmēji, kuri tirgo tiešsaistē varēs vairs nenorādīt saiti uz SIT platformu.

Rekomendācija tiešsaistes tirdzniecības vietām un ES uzņēmēju asociācijām:

  • aicina tos ievērot kvalitātes prasības, kuras noteiktas SAI direktīvā,
  • ja tās strīdu izšķiršanai izmanto automatizētas procedūras, uzliek par pienākumu šo informāciju publiskot, kā arī piešķirt strīdā iesaistītajām pusēm tiesības pieprasīt, lai iznākumu pārskata cilvēks,
  • tām būtu regulāri, bet ne biežāk kā reizi 2 gados, jāpublicē pašnovērtējuma ziņojumi par to, kā tās ievieš SAI direktīvas kvalitātes kritērijus.
Eiropas institūcijas pieņem nostājas attiecībā uz EK priekšlikumu preču remontēšanas veicināšanai Kolektīvo prasību regulējums ir spēkā arī Latvijā
Visas aktualitātes