EESK publicē viedokli par priekšlikumu patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanas pilnveidošanai

Ziņas 27. Februāris, 2024

Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu likumdošanas paketei patērētāju alternatīvu strīdu risināšanas regulējuma pilnveidošanai, kuru Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) izskatīja un pieņēma atzinumu š.g. 14. februāra plenārsēdē.

EESK atbalsta izstrādāto strīdu alternatīvas izšķiršanas mehānismu, jo tā ir alternatīva tiesvedībai gadījumos, kad patērētāji pieprasa kompensāciju par kaitējumu, ko viņiem radījis tirgotājs.

EESK mudina dalībvalstis īstenot un stingri ievērot pašlaik spēkā esošās prasības, lai uzlabotu pieejamību, taisnīgumu, kvalitāti, speciālās zināšanas, objektivitāti, likumību, neatkarību un patērētāju un tirgotāju uzticēšanos strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūru efektivitātei. Ir svarīgi mudināt dalībvalstis un nozares izveidot šādas shēmas un mudināt tirgotājus, tostarp mazos un vidējos uzņēmējus, brīvprātīgi pievienoties tām.

EESK aicina pieņemt pasākumus, kas palielinātu tirgotāju dalību patērētāju ierosinātās strīdu alternatīvas izšķiršanas shēmās un procedūrās, it īpaši noteiktās nozarēs, kurās ir augsts sūdzību līmenis (piemēram, ceļojumi un tūrisms, aviācija un komplekso ekskursiju nozare, kā arī tādās kritiski svarīgās nozarēs kā enerģētika, finanšu pakalpojumi un telekomunikācijas), kā arī citās nozarēs, kurās ir ilgtermiņa saistības, ievērojami izdevumi un darījumi. EESK aicina Komisiju trīs gadus pēc ierosinātās direktīvas publicēšanas novērtēt minēto shēmu progresu.

Atsauksmes no strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādēm ir ārkārtīgi vērtīgas gan profesionāļiem, gan likumdevējiem vai regulatoriem. Tāpēc līdztekus prasībai reizi divos gados publicēt strīdu alternatīvas izšķiršanas shēmu darbības pārskatus Komiteja aicina arī paātrināt ziņošanu par krīzes situācijām. EESK aicina Komisiju nozaru regulējuma novērtējumos iekļaut strīdu alternatīvas izšķiršanas platformu atsauksmes.

Viens no iemesliem, kāpēc strīdu alternatīva izšķiršana nav vienādi izplatīta visā Eiropā, ir uzņēmumu un klientu nepietiekamā informētība. Komunikācija par strīdu alternatīvu izšķiršanu būs svarīga, lai mudinātu tirgotājus iesaistīties šādās shēmās un pārliecinātu patērētājus, ka tās ir pieejamas un lietderīgas. Tāpēc EESK pauž cerību, ka Komisija un dalībvalstis aktīvi uzrunās attiecīgos interešu pārstāvjus un turpinās īstenot vienkāršus un efektīvus informēšanas un palīdzības pasākumus, piemēram, strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūru kontaktinformācijas izplatīšanu, ja tirgotājs sākotnēji noraida patērētāja prasību.

Pielikumā iepriekš publicēta publikācija par šo priekšlikumu: https://pateretajs.lv/aktualitates/eiropas-komisija-publice-priekslikumu-pateretaju-stridu-arpustiesas-izskirsanai-pilnveidosanai/

Stājās spēkā Digitālo Tirgu akts Eiropas institūcijas panāk vienošanos par preču remontēšanas veicināšanu, Digitālo pakalpojumu akts pilnībā stājies spēkā
Visas aktualitātes

Saistītie raksti