EESK Patērētāju un vides kategorija

Ziņas 21. Novembris, 2021

16. decembrī notika Eiropas Komisijas finansētā projekta “Tāds pats, bet atšķirīgs – vai pārtika Baltijas reģionā atšķiras no tā, ko patērētāji ēd Rietumeiropā?” prezentācija Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Patērētāju un vides kategorijas sanāksmē.
Patērētāju un vides kategorijā ir locekļi, kuri pārstāv EESC III grupu (Grupā III ir aptuveni 100 dalībnieku, pilsoniskās sabiedrības organizācijas pārstāvji, no visām ES dalībvalstīm), un lielākā daļa pārstāv patērētāju un vides organizācijas vai ir eksperti šajās jomās.
Godīgai un taisnīgai klimata pārmaiņu seku mazināšanai un pielāgošanai klimatam nākotnē ir jābūt šīs kategorijas darbību centrā, jo patērētāji un iedzīvotāji būs galvenie zaļās pārejas dalībnieki. Tāpēc 16. decembra sanāksmes tēma tika veltīta maldinošajiem vides apgalvojumiem un to labākai risināšanai.
Projekta “Tas pats, bet atšķirīgs” partnerorganizācijas pārstāve Baiba Miltoviča no Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas iepazīstināja ar 2 projektā publicētajiem patērētāju ziņojumiem - Ziņojums par visaptverošu kvalitātes izpēti četros Eiropas tirgos par melno tēju un Ziņojums par visaptverošu kvalitātes pētījums par kafiju četros Eiropas kafijas.
Uzdotie jautājumi attiecās uz šādiem jautājumiem – kāda ir tējas un kafijas kvalitāte? Vai tējas un kafijas satur pesticīdu vai smago metālu atliekas? Kurā tējā un kafijā ir vairāk kofeīna un citu vēlamo fenola savienojumu? Kas īpaši apdraud patērētāju veselību?
Pārskati ir pieejami lejupielādei mājas lapā www.pateretajs.lv ar projekta nosaukumu: Tas pats, bet atšķirīgs.
Šī ziņojuma saturs atspoguļo autoru viedokļus un ir tikai viņu atbildība. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šī ziņojuma izmantošanu.


16th December report of the result of the European Commission funded project “The same but different – is food in Baltic region different from what consumers eat in Western Europe?” was presented at the European Economic and Social Committee, the Consumers and Environment category meeting.
The Consumers and Environment category is currently composed of members who are all drawn from the Diversity Europe Group (in Group III there are around 100 members, civil society organizations across EU Member states), and most of whom represent consumer and environment organisations or are experts in these areas.
Fair and just climate mitigation and adaptation must take centre stage of the Category's activities in the future as consumers and citizens will be key actors in the green transition. Therefore topic of 16th December meeting was dedicated to the misleading environmental claims and how to better tackle them.
Project “The same but different'' partner organization representative Baiba Miltovica from Latvian National Association for Consumer Protection introduced with the 2 consumer reports published in the project - Report on comprehensive quality research in four European markets on black tea bags and Report on comprehensive quality research in four European markets on coffee.
The questions raised concerned the following questions -What are their quality? Do they contain pesticide or heavy metal residues? Which tea and coffees has more caffeine and other desirable phenolic compounds? What are constitutes the particular danger for the consumer health?
Reports are available for download in the website www.pateretajs.lv under project title: The same but different.

The contents of this report represent the opinions of the authors and are their sole responsibility. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the use of this report.

Ka pareizi vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā? Kā informācijas sniegšanas pienākuma neizpilde nodara kaitējumu pašam uzņēmējam? II.daļa
Visas aktualitātes

Saistītie raksti