Atklāti par melno tēju maisiņos

Ziņas 22. Decembris, 2021

Aicinām iepazīties ar ziņojumu "Atklāti par melno tēju maisiņos. Kvalitātes pārbaudes ziņojums četros tirgos Eiropā", kuru sagatavojis Polijas Patērētāju fonds un sekojošas patērētāju organizācijas: Lietuvas Nacionālā patērētāju konfederācija un Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija sadarbībā ar Dārzkopības institūtu – Valsts pētniecības institūtu no Skierniewices.

Šajā ziņojumā mēs iepazīstinām ar 20 dažādu melnās tējas zīmolu testa rezultātiem, kuri iegādāti Polijā, Lietuvā, Latvijā un Vācijā. Ziņojumā meklējām atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kāda ir tējas kvalitāte? Vai tēja satur pesticīdu vai smago metālu atliekas? Kurā tējā ir vairāk kofeīna un citu vēlamo fenola savienojumu?

Ziņojums tika izveidots pateicoties Eiropas Komisija projekta „Tāds pats vai citāds” ietvaros, noskaidrojot vai pārtikas kvalitāte Baltijas reģiona valstīs atšķiras no kvalitātes Rietumeiropas valstīs?

2021. gada maijā tika veikts visaptverošs melnās tējas laboratorijas un sensorās pārbaudes testi, analizējot melno tēju maisiņos un malto kafiju, kura iegādāta sekojošos tirgos: Polijā, Lietuvā, Latvijā un Vācijā. Tika noskaidrots, vai pārbaudītajos produktos nav dubultas kvalitātes atšķirības starp valstīm, kurās tika iegādātas pārbaudītās kafijas un tējas.

Projekts „Tāds pats vai citāds” noskaidroja vai pārtikas kvalitāte Baltijas reģiona valstīs atšķiras no kvalitātes Rietumeiropas valstīs? Projektu finansēja Eiropas Komisija (Patērētāju programma 2014–2020). Šī ziņojuma saturs atspoguļo autoru uzskatus, un par to ir atbildīgi tikai autori. Eiropas Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu šī ziņojuma satura izmantošanu.

Ar ziņojumu variet iepazīties šeit.


Please read the report "Focus on black tea. Report on comprehensive quality research in four European markets" prepared by the Polish Consumer Foundation and the following consumer organizations: the Lithuanian National Consumer Confederation and the Latvian Consumer Association in cooperation with the Horticultural Institute - Skierniewice.

In this report, we present the test results of 20 different brands of black tea bags bought in Lithuania, Latvia, Poland and Germany. What is their quality? Do they contain pesticide or heavy metal residues? Which tea has more caffeine and other desirable phenolic compounds? The answers to these questions can be found in the first part of our report

This report is the result of the European Commission-funded project “The same but different – is food in Baltic region different from what consumers eat in Western Europe?”. The project is implemented by a consortium coordinated by the Foundation of Consumers from Poland and including the following consumer organisations: National Consumer Confederation from Lithuania, Latvian National Association for Consumer Protection from Latvia and the Institute of Horticulture – National Research Institute from Poland.

In May 2021, we conducted comprehensive laboratory and sensory testing of black tea bags and ground coffee purchased in four markets: Polish, Lithuanian, Latvian and German. We checked for the issues of dual quality between the countries in which the tested coffees and teas were purchased.

The "Same or Different" project found out whether the quality of food in the Baltic States differs from the quality in Western Europe? The project was funded by the European Commission (Consumer Program 2014-2020). The contents of this report reflect the views of the authors and are the sole responsibility of the authors. The European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Please find report šeit.

Maltā kafija zem palielināmā stikla Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050_STEP projekts
Visas aktualitātes

Saistītie raksti